นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า (Cancellation Return Policy)

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป

 • ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป และสินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 • จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า
 • หลังการชำระค่าสินค้า เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการขั้นต่ำ 15 % ของมูลค่าการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
 • บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าสั่งผลิต

 • จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า (50% มัดจำเพื่อดำเนินการผลิต)
 • หลังการชำระค่ามัดจำสินค้า 50% แล้ว แต่ลูกค้าต้องยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า จะมีค่าดำเนินการเรียกเก็บขั้นต่ำ 50% ถึง 100 % ของมูลค่าการสั่งซื้อหรือคิดจากมูลค่าของการดำเนินการและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
 • บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีทีมีชื่่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

*หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 095-323-9555 หรือ E-mail: teddyaircond@gmail.com หรือ LINE: @TeddyAir

เงื่อนไขการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน-คืนสินค้าสำเร็จรูปได้ภายใน 7 นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ชิ้นส่วน เอกสารคู่มือต่างๆ อยู่ครบ (ยังไม่มีการติดตั้ง)

 • โดยติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 095-323-9555 หรือ E-mail: teddyaircond@gmail.com หรือ LINE: @TeddyAir ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • จัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น บริษัทขนส่งเอกชน หรือ EMS ซึ่งทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง ( คืนให้พร้อมค่าสินค้า หรือพร้อมกับสินค้าตัวใหม่) 
 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าและตรวจสอบหากพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า ตามที่แจ้งมา บริษัทจะคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
 • บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ให้ หากสินค้ารุ่นที่ต้องการหมด บริษัทจะทำการคืนเงินหรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

*บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีสินค้าสั่งผลิต และสินค้าที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์