นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Policy to Resolve Complaints)

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง www.TeddyAirCond.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.TeddyAirCond.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

www.TeddyAirCond.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.TeddyAirCond.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

 

  • ช่องทางที่ 1 แอพพลิเคชั่นไลน์แอท (LINE@)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์แอท (LINE@) ได้ที่ LINE ID: @teddyair

  • ช่องทางที่ 2 โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ได้ที่เบอร์: 095-323-9555

  • ช่องทางที่ 3 เฟสบุคแฟนเพจ (Facebook Fanpage)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเฟสบุคแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ได้ที่ www.facebook.com/teddyaircond

  • ช่องทางที่ 4 จดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านจดหมายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ อีเมล: teddyaircond@gmail.com ของ www.TeddyAirCond.com

  • ช่องทางที่ 5 ติตต่อผ่านทางเว็บไซด์ (Website)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซด์ www.TeddyAirCond.com โดยสามารถกรอกรายละเอียดแจ้งเรื่องได้ทางหน้า  "ติดต่อเรา"  หรือ คลิกที่นี่

  • ช่องทางที่ 6 ติตต่อผ่านทางจดหมายไปรษณีย์ (Post)

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง www.TeddyAirCond.com และส่งมาตามที่อยู่ 

บริษัท เอส ซี คูลลิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

76/5-6 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

S.C. Cooling Center Co., Ltd.

76/5-6 NanglincheeRd. Thungmahamek Sathorn Bangkok 10120

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของท่านลูกค้า ท่านลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ท่านสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-Commerce)

อีเมล: e-commerce@dbd.go.th เว็บไซต์: www.dbd.go.th

Department of Business Development

563 NonthaburiRd. Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000

Tel. 0-2547-5960 Fax. 0-2547-5973 (Department of e-Commerce)

E-mail: e-commerce@dbd.go.th Website: www.dbd.go.th

 

หรือ

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเก่า ชั้น 2)

86/6 ซ.ตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-712-4480 โทรสาร. 02-712-4481 มือถือ.084-335-3300, 094-481-8881

อีเมล: greenshopac@yahoo.co.th, greenshopac.arnon@gmail.com เว็บไซต์: www.greenshopac.com

Thai Air Conditioning Traders Association

Bureau of Supporting Industries Development (BSID) Building (Old Building, 2nd Floor)

86/6 SoiTreemith (Kluaynamthai) Rama4Rd. Klongtoey Bangkok 10110

โทร. 02-712-4480 โทรสาร. 02-712-4481 มือถือ.084-335-3300, 094-481-8881

E-mail: greenshopac@yahoo.co.th, greenshopac.arnon@gmail.com Website: www.greenshopac.com